تلفن همراه، ارتکاب جرم، استفاده از تلفن همراه، انتخاب عاقلانه

دانلود پایان نامه

وسیله نقلیه
500
1
806500
49
خراب بودن سرعت سنج وسیله نقلیه
250

403250
50
رانندگی از غروب تا طلوع خورشید بدون چراغ (رانندگی در شب)
750
2
1209750
51
طول غیر مجاز برای وسیله نقلیه
500
1
806500
52
عرض غیر مجاز برای وسیله نقلیه
500
1
806500
53
ارتفاع غیر مجاز برای وسیله نقلیه
500
1
806500
سوار کردن مسافر بیش از حد مجاز برای تاکسی
54
1 تا 5 نفر بیشتر
500
1
806500
55
6 تا 10 نفر بیشتر
1000
3
1613000
56
بیشتر از 11 نفر
1500
5
2419500
سوار کردن مسافر بیش از حد مجاز برای اتوبوس
57
1 تا 10 نفر بیشتر
500
1
806500
58
10 تا 15 نفر بیشتر
1000
3
1613000
59
بیشتر از 16 نفر
1500
5
2419500
تجاوز از حداکثر بار مجاز براساس محورها
60
بار بیشتر از 99/3%
250

403250
61
بار بیشتر بین 4 تا 99/5%
500
1
806500
62
بار بیشتر بین 6 تا 99/7%
750
2
1209750
63
بار بیشتر بین 8 تا 99/9%
1000
3
1613000
64
بار بیشتر بین 10 تا 99/11%
1250
4
2016250
65
بار بیشتر بین 12 تا 99/13%
1500
5
2419500
66
با بیشتر از 99/13%
دادگاه
6

ایالات متحده آمریکا- کالیفرنیا
ایالت کالیفرنیا یک منطقه جغرافیائی به نسبت وسیع شامل میلیونها راننده میباشد. جهت کاهش تخلفات ترافیکی، علاوه بر جریمههای نقدی، یک سیستم امتیاز منفی برای هر تخلف در نظر گرفته میشود. جمع شدن نمرات منفی، در نهایت با جریمههائی نظیر شرکت در کلاسهای آموزشی، تعلیق و ابطال گواهینامه همراه خواهد بود. رانندهای که به نمره منفی 4 در طی 12 ماه، نمره 6 در 24 ماه و نمره 8 در 36 ماه برسد، مسامحهکار خوانده شده و گواهینامه وی به حالت تعلیق درمیآید و لازم است وی برای مدت یکسال در یک دوره آموزش حضور یابد(شامل 6 ماه تعلیق گواهینامه) و حتی در مواردی ممکن است براساس نظر دادگاه گواهینامه راننده باطل شود. پس از اتمام دوره تعلیق، راننده بایستی مجدد برای دریافت گواهینامه اقدام نماید.

جدول(11-2): انواع و میزان جریمههای ترافیکی ایالات متحده- کالیفرنیا
ردیف
تخلفات
جریمه نقدی (دلار)
نمره منفی
کلاس آموزشی
زندان
تعلیق گواهینامه
جریمه نقدی(ریال)
1
رانندگی تهاجمی
بیش از 200 دلار
2
نظر دادگاه
نظر دادگاه
نظر دادگاه
2452000
2
رانندگی تحت تأثیر الکل
تا 1000 دلار
2
باید شرکت کند
تا 6 ماه
تا 6 ماه
12260000
3
رانندگی با گواهینامه معلق
بیش از 200 دلار
2
نظر دادگاه
نظر دادگاه
ادامه تعلیق گواهینامه
2452000
4
رانندگی بدون چراغ جلو
200
1
نظر دادگاه

نظر دادگاه
2452000
5
بی توجهی به علامت احتیاط
200
1
نظر دادگاه

نظر دادگاه
2452000
6
بی توجهی به علائم ترافیکی
200
1
نظر دادگاه

نظر دادگاه
2452000
7
کوتاهی در توجه به علائم ایست
200
1
نظر دادگاه

نظر دادگاه
2452000
8
زدن و فرار از صحنه
براساس جرائم جنائی
2
نظر دادگاه

نظر دادگاه

9
سبقت غیر مجاز
200
1
نظر دادگاه

نظر دادگاه
2452000
10
دور زدن ممنوع
200
1
نظر دادگاه

نظر دادگاه
2452000
11
رانندگی بدون گواهینامه
200
2
نظر دادگاه
نظر دادگاه
نظر دادگاه
2452000
12
عبور از چراغ قرمز
50 تا 100
1
نظر دادگاه

نظر دادگاه
1226000
13
رانندگی با بی ملاحظگی
200
2
نظر دادگاه
نظر دادگاه
نظر دادگاه
2452000
14
تغییر خط خطرناک
200
1
نظر دادگاه

نظر دادگاه
2452000
15
سرعت بیش از 100 مایل بر ساعت
760
2

9317600
16
سرعت بیش از 1 تا 15 مایل بر ساعت نسبت به سرعت مجاز
146

1789960
17
سرعت بیش از 16 تا 25 مایل بر ساعت نسبت به سرعت مجاز
266

3261160
18
سرعت بیش از 25 مایل برساعت نسبت به سرعت مجاز
380

4658800
19
رانندگی با تلفن همراه بدون هندزفری (نوبت اول)
148

1814480
20
رانندگی با تلفن همراه بدون هندزفری (نوبت های بعدی)
256

3138560
21
رانندگی بدون کمربند ایمنی
148

1814480
ایران
میزان نمرات منفی در نظر گرفته شده برای برخی تخلفات ترافیکی در ایران در جدول زیر گزارش شده است. در ادامه میزان جریمه در نظر گرفته شده برای متخلفین براساس نمرات منفی کسب شده آمده است:
جدول(12-2): جدول نمرات منفی(برای تخلفات رانندگی پر خطر)
ردیف

عنوان تخلف رانندگی
نمره منفی

وسایل نقلیه شخصی
وسایل نقلیه عمومی
1
هر گونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا زدن یا حرکت موتور سیکلت بر روی یک چرخ
8
10
2
تجاوز از سرعت مجاز(بیش از 50 کیلومتر در ساعت)
10
15
3
سبقت غیر مجاز در راههای دوطرفه
5
10
4
عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی
5
10
5
حرکت به طور مارپیچ
3
5
6
حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراهها
5
7
7
رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی
10
20
8
تجاوز از سرعت غیر مجاز(بیش از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت)
5
10
9
عبور از محل ممنوع
4
6
10
تجاوز به چپ از محور راه
5
9
11
عبور وسایل نقلیه از پیاده رو
5
7
12
عدم رعایت
حق تقدم عبور
4
6
13
دور زدن در محل ممنوع
3
5
14
استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای 60 کیلیومتر
3-
5
15
نقص فنی یا نقص در سامانه(سیستم)روشنایی در شب
3
6
16
عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک
8
8
17
رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز

7
18
عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص
3
7
19
عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبان عبور و مرور محصلان یا پلیس مدرسه
3
5
20
عدم رعایت مقررات حمل بار
5
8
منبع:(محمدی، 1391)
جدول(13-2):جریمه متخلفین براساس نمرات منفی کسب شده
میزان نمره منفی
نوع جریمه
30 نمره منفی
3 ماه ضبط گواهینامه برای بار اول و پرداخت 40 هزار تومان جریمه
25 نمره منفی برای بار دوم
6 ماه ضبط گواهینامه و پرداخت 60 هزار تومان
20 نمره منفی برای بار سوم
ابطال گواهینامه و پرداخت 100 هزار تومان

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوعاحساس حقارت

مرور نظری
هدف از تدوین یک چارچوب تئوریکی آن است که محقق از مطالعه دانشمندانی که در موضوع مورد تحقیق بررسی کرده‌اند، کمک بگیرد و بر اساس مطالعه آنها بداند که در تحقیق مورد نظرش به دنبال چه متغیرها و فرضیه‌هایی باشد. هدف نظریه‌های جامعه شناسی تبیین واقعیت‌های اجتماعی می‌باشد. نظریه‌ها نیز جهت تبیین واقعیت‌های اجتماعی ارائه شده‌اند که خود عبارتند از قانون‌هایی که بر مبنای قواعد منطق با یکدیگر در ارتباط بوده، مبین بخشی از واقعیت باشند(توسلی، 1376: 25).
با توجه به اینکه تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر اعمال نمره منفی بر رفتارهای ترافیکی مردم می‌باشد و به علت اعتقاد به وجود روابط پیچیده میان عوامل و پدیده‏های اجتماعی و به طور کلی پیچیدگی روابط میان پدیده‏های انسانی به رویکرد نظری واحدی تکیه نخواهد شد، بلکه در تبیین مسأله فوق از نظریه‌های متعددی استفاده خواهد شد تا در نهایت به یک مدل تحلیلی ـ تبیینی دست پیدا کند که در ادامه به خلاصهای از نظریات مورد استفاده اشاره میشود:
-نظریه انتخاب عقلانی و تفسیرهای موقعیتی جرم
بسیاری از تئوریهای کجروی، به رفتار کجروانه به عنوان عملی عمدی و حساب شده اهمیت چندانی نمیدهند و بیشتر عمل کجروانه را به عنوان واکنش به محیط پیرامون می نگرند تا به عنوان یک کنش عمدی.نظریه انتخاب عقلانی فرض میکند که افراد تنها به سوی فعالیتهای خلاف قانون رانده نمیشوند، بلکه فعالانه دست زدن به این اعمال را انتخاب میکنند.آنها صرفاً فکر میکنند که این کار ارزش خطر کردن دارد. افرادی که ذهنیت مجرمانه دارند،کسانی هستند که با آگاهی از خطر گرفتار شدن تصور میکنند از موقعیتهایی که قانون را نقض میکنند، میتوانند مزایایی را کسب کنند (گیدنز،1386: 164).
الگوی تبیینی انتخاب عاقلانه یک اصل محوری و یک رشته شیوههای تحلیلی دارد. آن اصل این است که رفتار آدمیان هدفدار و سنجیده است. فرض بر این است که آدمیان در چند راهیها ، راهی را که با اغراضشان موافق است، اختیار میکنند. برای رفتن به هر راهی، محاسبه سود و زیان میکنند و پس از بررسی ادله موافق و مخالف به راهی میروند. عملی عاقلانه و سنجیده است که در چارچوب اطلاعات مشخص از شقوق مختلف، وسیله مناسبی برای رسیدن به هدفی مناسب باشد(لیتل،1370 :64).
این نظریه فرض را بر این میگیرد که هر فاعلی، دستگاهی سامان یافته و بی تناقض از اهداف دارد که یا از حیث فایده بخشی و یا از حیث اولویتبندی، آنها را خردپسند ساخته است و همچنین هر فاعل عاقلی، همواره و مختارانه به دستهای از افعال و عواقبشان میاندیشد و سپس بر حسب سهمی که اعمال در برآوردن غایت او دارند، یکی را انتخاب میکنند. سپس ناچاراً باید توجه خود را معطوف اهداف و اعتقادات و قواعد اختیار کند. چون فاعل عاقل به کمک اینها، شقی را از میان شقوق عدیده اختیار میکند. بدین ترتیب باید از مساله تعیین هدف شروع کنیم، یعنی مصالح و فوایدی که عمل در پی تحصیل آنهاست. افراد در مقام عمل،اهداف گوناگونی دارند. تحصیل، درآمد، فراغت، فرهیختگی و امثال آن. و در عمل محتمل خسارات و زحماتی میشوند:کار زیاد،درباختن مزد،استقبال خطر و … حال تصمیمگیری عاقلانه در باب اعمال مختلف منوط به سنجش منافع و مضار ناهمگون آنهاست؛ چراکه پاره ای از مضار و منافع، لازمه مشترک همه کارهای ممکن و متصور است. قائلان به نظریه اختیار عاقلانه، مفهوم فایده را بر مبنای مقایسه دخل و خرجها و مضار و منافع ناهمگون قرار دادهاند(همان: 1370).
خلافکاران نیز برای ارتکاب بزه، هم موقعیت تحقق بزه و احتمال به نتیجه رسیدن آنرا میسنجند و هم توانایی و مهارتها و نقاط ضعف خود را.حاصل آنکه دست یازیدن یا نیازیدن به یک رفتار کجروانه تا حد زیادی بستگی به نسبت نهایی تفاضل میان منافع و مقررات حاصل از رفتارهای بزهکارانه و غیر بزهکارانه دارد( سلیمی و داوری،382:1380).
در واقع کجرو پس از ملاحظه متغیرهای شخصی(مانند نیاز به پول، انتقام، هیجان و تفریح) و موقعیتی(مانند نحوه محافظت از قربانی جرم، کارامد نبودن نیروهای پلیس و…) و همچنین سنجیدن خطراتی مانند خطر دستگیری و سخت بودن مجازات و امثال آن تصمیم میگیرد خطر کجروی را تجربه کند(همان :379).
از جمله مشهورترین نظریهپردازان نظریه انتخاب عقلانی میتوان به کلارک و مایهیو اشاره کرد که دو نکته در نظریه آنها وجود داردکه آن را از سایر نظریه‌ها متمایز میکند:
اول آنکه افراد باآگاهی و اراده و اختیار دست به انحراف می‌زنند.
نکته دیگر اینکه افراد،قبل ازدست زدن به انحراف،به حسابگری وسبک وسنگین کردن فواید و زیانهای ارتکاب انحراف می‌پردازند و همیشه بدون اندیشه وآگاهی وبه طور ناخواسته،مرتکب انحراف نمی‌شوند. کلارک و مایهیو،هرگونه تلاش برای تمییز رفتار مجرمانه از رفتار غیرمجرمانه را بیمعنی و واهی دانسته و معقدندکه”جرم شکل بهنجاری از رفتار مخاطرهآمیز است که افراد ممکن است در هر زمان در پیش گیرند.هرقدر پاداش‌های مفروض زیادتر باشد،افراد بیشتر آمادگی تن در دادن به خطر را دارند و بالعکس هر قدر احتمال خطر زیادتر باشد،ارتکاب جرم از سوی افراد کمتر می‌شود.هرکسی ارتکاب جرم را دارد، مگر اینکه عوامل دیگری مداخله کنند.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه دربارهاستان تهران، عملکرد کارکنان، استان لرستان، منابع محدود

مدل انتخاب عقلانی کلارک، مایهیو و گیدنز

نظریه مبادله اجتماعی15 و کژرفتاری جورج هومنز16
از صاحبنظران برجسته نظریه مبادله می‌توان جرج هومنز و پیتر بلاو را نام برد. نظریه مبادله، متأثر از نظریه رفتارگرایی اسکینر است. نقطه عزیمت نظریه اسکینر متکی بر این فرض است که رفتار با توجه به نتایج آن شکل می‌گیرد و ادامه می‌یابد. اعمالی که از ارگانیزم سر می‌زند، متأثر از محیط است و این تأثیرات به صورت محرک و انگیزه، دوباره ارگانیزم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر رفتاری عوامل تقویت کننده مثبت یا منفی را به دنبال داشته باشد، احتمال تکرار آن بیشتر خواهد بود. هومنز با تکیه بر نظریه اسکینر در اصل اول خود می‌گوید:
* “هر رفتاری که پاداش بیشتری برای فرد به دنبال داشته باشد یا آن فرد معتقد باشد که چنین پاداشی در انتظار اوست، احتمال این که آن رفتار از فرد سر بزند، بیشتر خواهد بود”(توسلی، 1369: 382).
* طبق اصل دوم نظریه مبادله هومنز، چنانچه هر کوششی یا رفتاری از سوی فرد با تشویق و پاداشی پاسخ داده شود و رفتار تقویت شده مرتبط با برخی از جنبه‌ها و زمینه‌های محیطی و بستری که در آن بستر و زمینه تقویت شده است، باشد، فرد همواره به یافتن همان زمینه و بستر تمایل خواهد داشت.
* طیق اصل سوم هومنز، اگر چنانچه کیفیت و ارزش پاداش از دیدگاه فرد بالا باشد، میزان تلاش و مجاهدت فرد در کسب آن به همان نسبت بالاست.
* طبق اصل چهارم، اگر چنانچه نیازهای فرد به سرعت و بدون مانعی ارضاء شوند، احتمال این که فرد کوششی مشتاقانه جهت ارضاء آن نیازها مبذول دارد، پایین است(محسنی تبریزی،1371: 27).
پیش فرض قابل قبول در نظریه مبادله چنین است که اکثریت افراد در جامعه، رفتاری حسابگرانه و معقول دارند. به عبارت دیگر، فرد در هنگام انجام هرگونه عمل، محاسبه‌ای در خصوص منافع حاصل از انجام آن در مقابل هزینه‌ای که باید بپردازد، انجام می‌دهد و در صورتی که کفه منافع سنگین‌تر از کفه هزینه باشد، آن عمل را انجام می‌دهد. رفتار فرد در اساس حسابگرانه بوده، ولی این امر بدین معنی نمی‌باشد که وی در محاسبه هزینه و منافع خطا نمی‌کند.
نکته مهم که باید مورد ملاحظه قرار گیرد، موضوع “هزینه” و “منفعت” است. هزینه و منفعت قبل از آن که یک موضوع خارجی باشد، یک امر درونی و ناشی از دیدگاه فرد است. لذا جهت مطالعه رفتار افراد، ضرورت دارد نگرش و ارزش‌ها و خواسته‌های آنان مورد بررسی قرار گیرد. گرچه ملاک‌های افراد در تحلیل هزینه و منفعت با یکدیگر متفاوت بوده، در مجموع دارای شباهت‌های فراوانی است. ملاک‌های مذکور تابعی از تحولات اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و نگرش‌های فردی است. با توجه به اصول مطرح فوق به بررسی جرم و موقعیت افراد نسبت بدان از دیدگاه نظریه مبادله می‌پردازیم.
موقعیت افراد نسبت به ارتکاب جرم
به طور کلی موقعیت افراد نسبت به پدیده ارتکاب جرم را می‌توان در سه حالت ترسیم کرد:
الف ـ فرد هیچگونه تمایلی به

Leave a Comment