دسته بندي علمی – پژوهشی : تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و …

۰۶/۲

۵/۱

۴۲/۳۱

۴۰/۷۷

۵۷/۷۶

SEM

۰۳/۰

۰۱۹/۰

۲۸/۰

۷۶/۰

۸۹/۰

P value

۹/۰

۹/۰

۹۱/۰

۵۳/۰

۵۷/۰

*تیمارها به ترتیب شماره عبارتند از: تیمار ۱- گروه شاهد (جیره پایه بدون استفاده از عصاره آبی آویشن شیرازی)، تیمار ۲- جیره پایه + ۵/۰ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از ابتدا تا پایان دوره پرورش، تیمار ۳- جیره پایه + ۱ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از ابتدا تا پایان دوره پرورش، تیمار ۴- جیره پایه + ۵/۰ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از روز ۲۸ تا پایان دوره پرورش، تیمار ۵- جیره پایه + ۱ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از روز ۲۸ تا پایان دوره پرورش، تیمار ۶- جیره پایه + ۵/۰ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از روز ۳۵ تا پایان دوره پرورش، تیمار ۷- جیره پایه +۱ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از روز ۳۵ تا پایان دوره پرورش.
گزارش شده است که استفاده از پودر آویشن شیرازی به مقدار ۱ گرم در کیلوگرم جیره تفاوت معنیداری را در وزن نسبی کبد، سنگدان و روده کوچک در بین تیمارهای آزمایشی ایجاد نکرد اما باعث کاهش معنیداری در طول روده کوچک در مقایسه با گروه شاهد شد [Sarica et al., 2005]. در مطالعهای دیگر مکمل کردن آویشن با جیره بر پایه ذرت و سویا تفاوتی را در وزن کبد و سنگدان نسبت به گروه شاهد ایجاد نکرد [Hernandez et al., 2004]. همچنین در مطالعهای از رحیمی و همکاران [Rahimi et al., 2011] استفاده از عصاره آویشن در سطح ۱/۰ درصد تفاوتی در وزن نسبی کبد، سنگدان و پیش معده در بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد، اما وزن نسبی روده کوچک در گروه تیمار شده با ۱/۰ درصد عصاره در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری کاهش یافت.
۳-۳- خصوصیات کیفی گوشت
۳-۳-۱- میزان Ph و درصد رطوبت گوشت
نتایج مربوط به اثرعصاره آویشن روی Ph و درصد رطوبت گوشت به ترتیب در جدولهای ۳-۷ و ۳-۸ ارائه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، سطوح مختلف و همچنین مدت زمان استفاده از عصاره آویشن شیرازی تاثیر معنیداری را بر میزان pH و همچنین رطوبت گوشت در طی ۲، ۴ و ۶ ماه از ذخیره سازی نشان نداد (۰۵/۰P>).
جدول۳-۷: اثر سطوح مختلف عصاره آویشن شیرازی و مدت استفاده از آن بر pH گوشت
طی ذخیره سازی

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم

تیمارها* pH(60 روز) pH (120 روز) pH(180 روز)