تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات …

۱۹/۰

۱۵/۰

P- value

لاشه ای که بدون سر، پاها، پوست، پر و همچنین امعا و احشاء است.
*تیمارها به ترتیب شماره عبارتند از: تیمار ۱- گروه شاهد (جیره پایه بدون استفاده از عصاره آبی آویشن شیرازی)، تیمار ۲- جیره پایه + ۵/۰ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از ابتدا تا پایان دوره پرورش، تیمار ۳- جیره پایه + ۱ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از ابتدا تا پایان دوره پرورش، تیمار ۴- جیره پایه + ۵/۰ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از روز ۲۸ تا پایان دوره پرورش، تیمار ۵- جیره پایه + ۱ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از روز ۲۸ تا پایان دوره پرورش، تیمار ۶- جیره پایه + ۵/۰ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از روز ۳۵ تا پایان دوره پرورش، تیمار ۷- جیره پایه +۱ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از روز ۳۵ تا پایان دوره پرورش.
گزارش شده است که استفاده از اسانس آویشن شیرازی در دو سطح ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیگرم در کیلوگرم جیره تاثیر معنی داری بر وزن نسبی لاشه، سینه، ران و چربی حفره بطنی در کل دوره پرورش نداشت [همدیه و همکاران
۱۳۹۰]. همچنین افزودن ۲ درصد پودر آویشن هیچگونه تفاوت معنیداری را بر وزن نسبی لاشه و چربی حفره بطنی در بین تیمارهای آزمایشی ایجاد نکرد [Ocak et al, 2008]. در آزمایشی دیگر نیز مکمل کردن جیره جوجههای گوشتی سویه تجاری راس با ۱/۰ گرم عصاره آویشن تفاوت معنیداری را در رابطه با وزن نسبی لاشه و چربی حفره بطنی در بین تیمارهای آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد ایجاد ننمود [Rahimiet al, 2011]. مکملسازی جیره جوجههای گوشتی به مدت ۴۲ روز با دو سطح ۵/۰ و ۱ درصد آویشن هیچگونه تاثیری بر وزن نسبی لاشه، سینه، ران و چربی حفره بطنی نداشت [اباذری و همکاران ۱۳۹۱]. همچنین در استفاده از مخلوطی از اسانسهای گیاهی تاثیر معنیداری بر وزن نسبی اجزاء لاشه مشاهده نشد [Alcicek et al, 2004]، که در مطابقت با نتایج مطالعه حاضر است.
۳-۲-۲- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر وزن اندامهای لنفاوی
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ۳-۵ وزن نسبی بورس و طحال تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (۰۵/۰P>). وزن نسبی تیموس در تیمار ۱ درصد عصاره آویشن شیرازی به مدت ۴۲ روز بیشترین مقدار و در گروه شاهد و همچنین گروههای تیمار شده با ۵/۰ و ۱ درصد عصاره به مدت یک هفته کمترین مقدار را داشت (۰۵/۰P<).
جدول ۳-۵: تأثیر سطوح مختلف عصاره آویشن شیرازی و مدت زمان استفاده از آن بر اندامهای لنفاوی (درصد از وزن زنده)

این مطلب را هم بخوانید :
مقاله علمی با منبع : تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات ...

تیمارها* بورس فابرسیوس تیموس طحال
۱ ۱۲/۰ ۵۵/۰b ۱/۰
۲ ۱۴/۰ ۶۶/۰ab ۰۸/۰
۳ ۱۴/۰ a70/0