سامانه پژوهشی – تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات اکسیداتیو گوشت بعد …

جهت آمادهسازی محیط کشت ائوزین متیلن بلو آگار(EMB agar[30])، ۳۶ گرم از محیط کشت پودری و برای محیط کشت [۳۱] MRS agar66 گرم از محیط کشت مربوطه را در ۱ لیتر آب مقطر حل کرده و سپس تا زمان جوشیدن کامل هر یک از محیطهای کشت، حرارت داده شدند و ۱ دقیقه در حالت جوش باقی ماندند و سپس اتوکلاو شدند. پس از اتوکلاو به هر کدام از پلیت ها به میزان مساوی از محیط کشت ریخته شد و پس از سرد شدن کامل و بسته شدن محیطهای کشت در دمای ۵ درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
 
شکل ۲-۵: تهیه محیط کشت جهت کشت میکروبی
۲۸-۳- کشت میکروبی
نمونهها پس از خارج شدن از فریزر به مدت نیم ساعت در محیط آزمایشگاه یخگشایی شدند، و پس از آن دقیقا ۱ گرم از نمونهها در ۹ میلیلیتر آب مقطر کاملا استریل حل شده و برای مخلوط شدن کامل به مدت ۳ دقیقه ورتکس شدند، سپس ۱ سی سی از مخلوط لوله اول در لوله دوم که حاوی ۹ میلی لیتر آب مقطر استریل شده بود وارد و این مرحله رقیقسازی تا ۶-۱۰ تکرار شد. برای تعیین جمعیت باکتری اشرشیاکلی از محیط کشت ائوزینمتیلنبلو آگار (EMB agar) و برای باکتری لاکتوباسیلوس از محیط کشت MRS agarاستفاده شد. سپس ۳۰۰ میکرولیتر از رقت ۴-۱۰ بر روی هر کدام از محیط های کشت تلقیح شد.
 
شکل ۲-۶: مراحل انجام کشت میکروبی
۲-۸-۴- شمارش کلنیهای باکتریایی
پس از کشت میکروبی، به منظور رشد باکتریایی، نمونههای مربوط به باکتری اشرشیاکلی به مدت ۲۴ ساعت و نمونههای مربوط به باکتری لاکتوباسیلوس به مدت ۴۸ ساعت در شرایط کاملا بیهوازی در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد قرار گرفتند و پس از انکوباسیون تعداد کلنیها مورد شمارش قرار گرفتند و سپس کلنیهای مربوط به هر پلیت در فاکتور رقت (معکوس ضریب رقت) ضرب و نتیجه به عنوان شمارش CFU (Colony Forming Unit) در یک گرم نمونه منظور شد و سپس دادههای CFU به فرم Log10 گزارش شدند.
۲-۹- طرح آماری و تجزیه دادهها
تجزیه و تحلیل آماری به کار گرفته شده در این تحقیق به صورت طرح کاملا تصادفی و معادله آماری آن به صورت زیر بود.
Yij= ϻ + T+ eij
که در آن Yij مشاهده مربوط به تکرار (j) از تیمار (i) ام،ϻ میانگین مشاهدات کل آزمایش، Tiاثر تیمار (i) ام و eij خطای آزمایش مربوط به تکرار (i) ام از تیمار (j) ام می باشد.
داده های آزمایش با استفاده از رویه GLM از نرم افزار SAS آنالیز شدند. برای مقایسه میانگین تیمارها از آزمون چند دامنهای دانکن استفاده و معنیداری در سطح ۵ درصد بررسی شد.
همچنین دادههای مربوط به ثبات اکسیداتیو در گوشت با استفاده از طرح کاملا تصادفی تکرار شده در زمان Mixed آنالیز شد.
۳-۱- عملکرد جوجههای گوشتی
۳-۱-۱- مصرف خوراک روزانه
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ۳-۱ مصرف خوراک در دورههای مختلف پرورش تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت. در دوره ۲۸-۰ روزگی بیشترین مصرف خوراک مربوط به گروه شاهد و کمترین آن مربوط به تیمار ۱ درصد آویشن شیرازی به مدت ۲۸ روز بود ( ۰۵/۰P<). در دوره ۳۵-۰ نیز تفاوت معنیداری بین گروه شاهد با گروههای تیمارشده با هیچکدام از دو سطح آویشن شیرازی از ۲۸ روزگی مشاهده نشد (۰۵/۰P>)، اما با تیمارهایی که جیره آنها با سطوح ۵/۰ و ۱ درصد عصاره به مدت ۳۵ روز مکمل شده بود تفاوت معنیداری مشاهده شد (۰۵/۰P<). همچنین در کل دوره (۴۲-۰روزگی) مکمل کردن هر دو سطح عصاره آویشن شیرازی به مدت ۲ هفته و ۱ هفته هیچگونه تفاوت معنیداری در مصرف خوراک روزانه با گروه شاهد ایجاد نکرد (۰۵/۰P>). اما استفاده از هر دو سطح عصاره آویشن شیرازی باعث کاهش معنیداری در میزان مصرف خوراک در مقایسه با تمام گروههای آزمایشی شد (۰۵/۰P<).
جدول ۳-۱: تأثیر سطوح مختلف عصاره آویشن شیرازی و مدت استفاده از آن بر مصرف خوراک روزانه
(گرم/ جوجه) در دورههای پرورشی

این مطلب را هم بخوانید :
تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات اکسیداتیو گوشت ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

دورههای پرورشی
تیمارها* ۲۸-۰ ۳۵-۰ ۴۲-۰
۱ a42/71 ab78/90