مقاله دانشگاهی – تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات اکسیداتیو گوشت بعد …

میزان افزایش وزن روزانه جوجه ها براساس روزمرغ با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد.
= افزایش وزن روزانه
۲-۵-۳- ضریب تبدیل خوراک
ضریب تبدیل خوراک از تقسیم میانگین مصرف خوراک به میانگین افزایش وزن روزانه طبق فرمول زیر محاسبه شد.
= ضریب تبدیل غذایی
۲-۶- تفکیک لاشه
در پایان دوره آزمایشی ۲ قطعه جوجه از هر تکرار که تقریبا وزنی نزدیک به وزن میانگین آن واحد آزمایشی داشتند انتخاب شدند و بعد از شماره گذاری پا و ثبت وزن زنده، جوجه ها ذبح و بلافاصله پرکنی شدند و شاخصهای مربوط به تفکیک لاشه توزین و ثبت شدند. شاخصهای مورد نظر شامل، وزن لاشه (وزن لاشه بدون امعا و احشا)، وزن سینه، ران، بال، چربی محوطه بطنی، کبد، سنگدان، بورس، تیموس و طحال بودند که با ترازوی دیجیتالی با دقت ۱/۰ گرم اندازه گیری شدند. ران از محل اتصال استخوان ران به استخوان خاصره برش و وزن شد. تیموس که در دو طرف گردن قرار دارد،
جدا شده و مورد اندازه گیری قرار گرفت. بورس نیز که در قسمت انتهایی بدن نزدیک کلواک قرار دارد جدا و با استفاده از  ترازوی دیجیتالی با دقت ۱/۰ گرم توزین شد………
= درصد وزن اجزای لاشه
= درصد وزن اندامهای داخلی
ششششتتتت۴۵۴۵۵۵شکلششششش شکل ۲-۲- تفکیک لاشه
…………………………ششششششششششششششششششششششششششششششششششششش
۲-۷- اندازه گیری شاخصهای کیفیت گوشت
۲-۷-۱- جمع آوری و ذخیره سازی نمونهها
در پایان دوره پرورشی ۲ قطعه جوجه از هر تکرار انتخاب شدند و پس از ذبح و پرکنی، ران چپ آنها جدا شده و نزدیک ۴۰ گرم گوشت از یک قسمت از ران تمام جوجهها جدا شده، نمونههای جدا شده به منظور جلوگیری از ورود اکسیژن به داخل کیسهها و تشدید واکنشهای اکسیداسیونی در کیسههای نایلونی زیپ دار قرار گرفتند و پس از شماره گذاری در فریزر ۲۰- درجه سانتی گراد به مدت ۲، ۴ و ۶ ماه ذخیره شدند.
شکل ۲-۳: جمع آوری و ذخیرهسازی نمونهها جهت تعیین pH، رطوبت و میزان اکسیداسیون در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد
۲-۷- ۲- تعیین محتوای رطوبت گوشت
به این منظور، ۱ گرم گوشت از نمونهها جدا شده و با استفاده از روش Vacuum – oven محتوی رطوبت گوشت تعیین و به صورت درصد بیان شد. نمونهها پس از یخ گشایی به مدت ۱۴ ساعت در آون ۹۰ درجه سانتیگراد قرار گرفتند. و درصد رطوبت آنها با استفاده از فرمول زیر تعیین شد.
۱۰۰ × (وزن اولیه گوشت/ (وزن گوشت بعد از آون – وزن اولیه گوشت)) = درصد رطوبت گوشت
۲-۷-۳- تعیین اسیدیته در گوشت
برای تعیین pH در گوشت، ۵ گرم از نمونههای گوشت ذخیره شده جدا و پس از یخگشایی با ۴۵ میلیلیتر آب مقطر تا مخلوط شدن کامل هموژن شدند. سپس pH مخلوط حاصل با استفاده از pH متر دیجیتالی (Inolab Germany)، با استانداردهای ۷ و ۴ اندازهگیری شد.
۲-۷-۴- اندازهگیری ترکیبات واکنش دهنده با اسید تیوباربیتوریک (TBARS[29])
به منظور تعیین میزان پراکسیداسیون چربیهای گوشت، مواد واکنش دهنده با اسید تیوباربیتوریک اندازهگیری شدند. این آزمایش بر میزان جذب نوری کمپلکس صورتی رنگ حاصل از واکنش مالوندیآلدئید (محصول اصلی تجزیه هیدروپراکسید های چربی) با اسید تیوباربیتوریک استوار است.
به طور خلاصه:
۱- نمونهها در حضور ۸ میلیلیتر محلول ۵% تری کلرو استیک اسید و ۵ میلیلیتر محلول ۸/۰٪ هیدروکسی تولوئن بوتیله شده هموژن شدند.
۲- مخلوط حاصل سانتریفیوژ شد.
۳- پس از سانتریفیوز ۵/۲ میلیلیتر از لایه زیرین با ۵/۱ میلیلیتر از محلول ۸/۰٪ ۲- تیوباربیتوریک اسید مخلوط شد.
۴- به منظور پیشرفت واکنش مخلوط حاصل، به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۷۰ درجه سانتی گراد قرار گرفتند.
۵- پس از انکوباسیون میزان جذب کمپلکس حاصل با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (Biochrom Libra S22) و در ۲ طول موج ۵۳۲ و ۶۰۰ نانومتر خوانده شد [Heat and Packer, 1968].
۶- غلظت مواد واکنش دهنده با تیوباربیتوریک اسید مطابق فرمول زیر و بر حسب نانوگرم بر گرم گوشت تعیین شد.
۱۰۰۰ × (۱۵۵/ (میزان جذب در ۶۰۰ نانومتر – میزان جذب در ۵۳۲ نانومتر) = (n Mol/g) غلظت TBARS در گوشت
 
شکل ۲-۴: مراحل انجام اندازهگیری میزان TBARS در گوشت
۲-۸- تعیین جمعیت میکروبی روده
۲-۸-۱- جمع آوری و ذخیرهسازی نمونهها
جهت تعیین جمعیت میکروبی ایلئوم جوجهها، در روزهای ۲۱ و ۴۲، از هر تکرار ۲ جوجه که وزنی نزدیک به میانگین گروه داشتند، انتخاب و پس از توزین ذبح شدند.
پس از باز کردن حفره شکمی، ایلئوم از ناحیه زائده مکل (Meckel diverticulun) و محل اتصال آن به سکومها و راست روده با قیچی استریل جدا شده و حدود ۵/۱ گرم از محتویات ایلیوم به داخل میکروتیوبهای استریل تخلیه و برای بررسی جمعیت ۲ گونه میکروبی اشریشیاکلی و لاکتوباسیلوس در دمای ۷۰- درجه سانتیگراد تا زمان کشت میکروبی ذخیره شدند.
۲-۸-۲- آماده سازی محیط کشت

این مطلب را هم بخوانید :
تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات اکسیداتیو گوشت ...

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir